อบรมความปลอดภัย 6 ชม วิทยากรฝึกอบรมควรมีคุณสมบัติอย่างไร


อบรม ความ ปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการกำหนดให้นายจ้างต้องส่งพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมความปลอดภัย 6 ชม ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่รับจัดอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ วันนี้เราจะพามาดูว่าวิทยากรผู้สอน ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

วิทยากรผู้อบรม ควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • วิทยากรควรมีประสบการณ์ มีความชำนาญเกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยไปกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านการพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วิทยากรเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาโดยสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า สอนวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือมีประสบการณ์สอนเกี่ยวกับวิชาดังงกล่าวไม่น้อยไปกว่า 3 ปี
  • วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักเกณฑ์การจัดอบรมความปลอดภัย 6

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมความปลอดภัย 6 เต็มเวลาตลอดหลักสูตร
  • จัดอบรมหนึ่งห้อง มีผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 60 คน
  • จัดให้มีการวัดผลและประเมินผู้เข้ารับการอบรม
  • ออกหลักฐานแสดงผลการผ่านการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย 6

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมายเหตุ : หากลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรคหนึ่งมาแล้วจากสถานประกอบการเดิมให้อบรมเฉพาะข้อ 3 เท่านั้น

บ่อยครั้งที่เรามักพบเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน จนหลายๆ กิจการต้องสั่งหยุด หรือปิดกิจการไป ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงรายได้ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความไม่รู้และความประมาท การอบรมความปลอดภัย 6 ชม มีความสำคัญมากสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจก่อนเริ่มปฏิบัติงานและได้ตระหนักถึงความไม่ประมาท ทั้งนี้ พนักงานจะต้องอบรมกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ตามที่เราแนะนำในข้างต้น วิทยากรผู้สอนต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การถ่ายทอดวิชาความรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด