Tag: อบรม ความ ปลอดภัย 6 ชม

อบรม ความ ปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม วิทยากรฝึกอบรมควรมีคุณสมบัติอย่างไรอบรมความปลอดภัย 6 ชม วิทยากรฝึกอบรมควรมีคุณสมบัติอย่างไร

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการกำหนดให้นายจ้างต้องส่งพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมความปลอดภัย 6 ชม ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันที่รับจัดอบรมทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ[...]

Read FullRead Full